ИЗДАВАНЕ НА СХЕМА НА САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА ИЛИ В СЪОРЪЖЕНИЕ НА ТЕХНИЧЕСКАТА ИНФРАСТРУКТУРА

Издаване на схема на самостоятелен обект в сграда или в съоръжение на техническата инфраструктура се извъшва съгласно чл.49б, чл.55, ал.1 и ал. 2 от Закона за кадастъра и имотния регистър; чл. 7, ал.1, т. 5 и ал. 3 от Наредба № РД-02-20-4/11.10.2016 г. за предоставяне на услуги от кадастралната карта и кадастралните регистри; чл. 41 от Тарифа № 14 за таксите, които се събират в системата на Министерството на регионалното развитие и благоустройството и от областните управители.

За тази цел са необходими следните документи:
Нормативно определеният срок за изпълнение на услугата от АГКК е:
  • за обикновена услуга – 7 работни дни;
  • за бърза услуга – 3 работни дни.