ГЕОДЕЗИЯ, КАДАСТЪР И РЕГУЛАЦИЯ

В областта на геодезията и кадастъра ТРАНСГЕО изпълнява следните дейности:
  • създаване на геодезически мрежи с местно предназначение;
  • създаване на работна геодезическа основа на населени места и на специални обекти;
  • изработване на кадастрални карти и кадастрални регистри;
  • изработване на специализирани карти и планове;
  • изработване и поддържане на планове на подземни и надземни проводи и съоръжения;
  • изследване на деформации на телевизионни кули, антенни мачти, мостове и други отговорни съоръжения и сгради;
  • изработване на ПУП и регулационни планове.

За изпълнението на геодезическите и кадастрални дейности, фирмата разполага с опитни сътрудници на трудов договор. При работа се използва съвременна геодезическа апаратура – двучестотни GPS – приемници, тотални станции, вкл. безрефлекторна, дигитален нивелир.Обработката на измерванията и създаването на цифрови модели се извършва с лицензирани програмни продукти, вкл. създадената във фирмата програма TG Cad.