СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР

В качеството си на Консултант по Закона за устройство на територията с Лиценз No. ЛК – 000133/14.07.2004 г., Трансгео ЕООД извършва:
  • Изготвяне на комплексни доклади за оценка на съответствието на инвестиционния проект със съществените изисквания към строежите, съгласуване на проектната документация с контролните органи и получаване на Разрешение за строеж.
  • Упражняване на строителен надзор на обекта, като следи за:
  •    » законосъобразното започване на строежа;
  •    » пълнотата при съставяне на актовете и протоколите по време на       строителството;
  •    » изпълнението на строежа съгласно одобрения инвестиционен проект;   
  •    » контрола по спазване на условията на безопасност на труда по време на       строителството;
  •    » опазване на околната среда и недопускане увреждането на трети лица и       имоти вследствие на строителството;
  •    » влагане на качествени строителни материали и изделия;
  •    » годността на строежа за въвеждане в експлоатация;
  •    » успешното въвеждане на обекта в експлоатация като изготвя техническия       паспорт на строежа и необходимата документация за издаване на       разрешение за ползване;