ИСТОРИЯ НА ФИРМАТА

2011 - От 04.01.2011 г. ТРАНСГЕО въвежда интегрирана система за управление по стандарти ISO 9001:2008, ISO 14001:2007 и OHSAS 18001:2004.

2008 - От 01.09.2008 г. ТРАНСГЕО има въведена Система за управление на качеството по ISO 9001:2008.

2004 - ТРАНСГЕО получава Лиценз No. ЛК – 000133/14.07.2004 г., който и дава правото да извършва оценка на съответствието на инвестиционните проекти и упражнява строителен надзор съгласно Закона за устройство на територията.

2003 - Фирма ТРАНСГЕО става съучредител и член на Българска Асоциация на Консултантските Фирми в Железопътното Строителство (БАКФЖС), която от своя страна е член на Съюза за стопанска инициатива. Председател на БАКФЖС от основаването до 2021г. е инж. Илия Илиев.

2001 - Със заповед No. 791 от 31.08.2001 г. на Изпълнителния директор на Агенция по кадастъра на фирмата е дадена правоспособност да извършва дейности по Закона за кадастъра и имотния регистър в Република България.

2000 – ТРАНСГЕО получава лиценз No. Ф-342/14.02.2000 г. от Министерство на земеделието и горите за извършване на технически дейности по прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, ЗВСГЗГФ и правилниците по тяхното прилагане.

1997 - Фирмата е един от учредителите на Асоциацията на геодезическите фирми в България.

1995 - ТРАНСГЕО е първата частна фирма в България, получила официално разрешение да извършва дейността шениране и репериране на железния път на Българските държавни железници с Лиценз, издаден от НК Български държавни железници.

1992 – Основаване на ТРАНСГЕО от петима млади инженери, определящи себе си като съмишленици и ентусиасти. През 1992 – 1993 г. фирмата успешно разработва и успява да въведе в системата на българските железници нов метод за шениране и репериране на железния път.