ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СПИСЪК С КООРДИНАТИ НА ПОДРОБНИ ТОЧКИ

Предоставяне на списък с координати на подробни точки се извъшва съгласно чл. 55, ал. 2 от Закона за кадастъра и имотния регистър; чл. 40 (в редакцията на Тарифа № 14 за таксите, които се събират в системата на Министерство на регионалното развитие и благоустройството и от областните управители - ДВ. бр. 14 от 2015 г.) и § 3, ал. 2 от ПЗР от Тарифа № 14.

За тази цел са необходими следните документи:
Нормативно определеният срок за изпълнение на услугата от АГКК за 1 имот в урбанизирана територия е:
  • за обикновена услуга – 7 работни дни;
  • за бърза услуга – 3 работни дни.