ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ПРИЕМАНЕ/НЕПРИЕМАНЕ НА ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА КАДАСТРАЛНАТА КАРТА И КАДАСТРАЛНИТЕ РЕГИСТРИ

Издаване на удостоверение за приемане/неприемане на проект за изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри се извъшва съгласно чл. 7, ал. 1, т. 5 и ал. 3 от Наредба № РД-02-20-4 от 11.10.2016 г. за предоставяне на услуги от кадастралната карта и кадастралните регистри и чл. 49д от Тарифа № 14 за таксите, които се събират в системата на Министерство на регионалното развитие и благоустройството и от областните управители. 

Удостоверението се издава за извършения контрол и проверка на: цифровите данни с контролна компютърна програма за съответствие с нормативните изисквания и изходните данни, получени от службата по геодезия, картография и кадастър; предоставените документи и/или данни за съответствие с нормативно определените, както и на правните основания за исканото изменение на кадастралната карта, се издава удостоверение. Удостоверението има валидност 6 месеца от датата на приемане на проекта, освен в случаите на постъпване на данни за наличие на съдебен спор или административно производство пред друг административен орган. Тази услуга може да се заявява и получава от всяко лице, независимо дали е възложител за изработването на проекта за изменение.

За тази цел са необходими следните документи:
Нормативно определеният срок за изпълнение на услугата от АГКК  е:
  • за обикновена услуга –10  работни дни;
  • за бърза услуга – 5 работни дни.