НАНАСЯНЕ НА НАСТЪПИЛИ ПРОМЕНИ В КАДАСТРАЛНАТА КАРТА (КК)

Нанасянето на настъпилите промени в кадастралната карта (КК) се извъшва съгласно чл. 51 и чл.53 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР); чл. 56 и чл. 57 от Наредба № 3 от 28.04.2005 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри; чл. 35, ал. 1 и чл.48, ал.3, т.1 от Тарифа № 14 за таксите, които се събират в системата на Министерство на регионалното развитие и благоустройството и от областните управители.

За тази цел са необходими следните документи:
  • Заявление;
  • Документ за самоличност (Правилник за поверителност, съгласно ЗЗЛД/GDPR);
  • Kопие от документи за собственост или за отстъпено право на строеж;
  • Удостоверение за наследници или нотариално заверено пълномощно, когато заявлението се подава съответно от наследник или от упълномощено лице;
  • Други документи, необходими за изработване на проекта за изменение на кадастралната карта;
  • Протокол от проверка на проекта за изменение на кадастралната карта с контролна компютърна програма (тест по услуга „Извършване на проверка с контролна компютърна програма, включително и издаване на документ за това”).
Ние ще изработим за Вас проект за изменение на кадастралната карта. След като цифровите данни бъдат проверени с контролна компютърна програма и бъде издаден протокол за тази проверка, можете да внесете проекта в СГКК лично или чрез наш упълномощен представител. Във втория случай е необходимо да представите пълномощно с нотариална заверка на подписите, в което се описват конкретните права, с които ни упълномощавате да Ви представляваме пред СГКК, както и имота, за който тези права се отнасят.

Нормативно определеният срок за изпълнение на услугата от АГКК е до 14 дни. Когато за извършване на изменението е необходимо съгласието или мнението на друг орган, срокът за извършване на изменението може да се удължава, но с не повече от 14 дни.