ЗАСНЕМАНЕ ЗА ОБСТОЯТЕЛСТВЕНА ПРОВЕРКА

Законът дава право, ако един имот се владее повече от 10 години, владелецът да придобие имота по давност. За целта трябва да се подаде молба пред нотариус, който издава молба - декларация, удостоверяваща намерението на владелеца за придобиване на имота по давност.

Ако имота не е нанесен в действащата кадастрална карта, или има разлика с фактическото положение, ТРАНСГЕО може да извърши заснемане на поземления имот и/или сградта, предмет на придобиване, след което ще подготви проект за отразяване в кадастралната карта.

Подготвеният проект се внася в Службата по геодезия, картография и кадастър (СГКК), заедно с молбата - декларацията, издадена от нотариуса, след което СГКК издава скица - проект, необходима за продължаване на процедурата по събиране на изискваните от закона доказателства.

Ако бъдат спазени всички изисквания на закона, бъдат събрани всички изискуеми документи и доказателства, нотариусът издава констативен нотариален акт, за признаване на собствеността.

За тази цел са необходими следните документи:
Нормативно определеният срок за изпълнение на услугата от АГКК е:
  • за обикновена услуга – 7 работни дни;
  • за бърза услуга – 3 работни дни.