ПРОЕКТ ЗА ДЕЛБА ПО КАДАСТЪР

Ако желаете един имот да бъде разделен на две или повече части, ние можем да направим за Вас всички необходими технически дейности по извършване на самата делба и отразяването и в кадастралната карта, като се съобразим с всички нормативни изисквания. След изработването на проекта за делба, нашите геодезисти ще извършат геодезическо заснемане на имотните граници на място и ще подготват проект за изменение на кадастралната карта. Ако делбата се извършва в застроени територии е възможно Службата по геодезия, картография и кадастър да изисква наличието на заповед за допускане за изработване на ПУП, за да се гарантира, че получените в резултат на делбата нови имоти са годни за застрояване.

За изработване на проект за делба са необходими следните документи:
  • Заявление;
  • Документ за самоличност (Правилник за поверителност, съгласно ЗЗЛД/GDPR);
  • Kопие от документи за собственост или за отстъпено право на строеж;
  • Удостоверение за наследници или нотариално заверено пълномощно, когато заявлението се подава съответно от наследник или от упълномощено лице;
  • Копие от актуална скица на имота, ако има такава.
Нормативно определеният срок за изпълнение на услугата от АГКК е:
  • за обикновена услуга – 7 работни дни;
  • за бърза услуга – 3 работни дни.