НИВЕЛЕТНИ ПРОЕКТИ

Нивелетният проект представлява подробно решение на надлъжните и напречните наклони на улиците, посоките на оттичане на повърхностните води, необходимите водоотводни съоръжения и особените случаи. Той представя необходимите изменения на релефа и дефинира височинното положение на улиците и кръстовищата.

Нивелетния проект включва: надлъжни профили на улиците, типови напречни профили по обособени улични отсечки, схема на вертикалното планиране, картограма на земните маси и опорен план.

За да се направи нивелетния проект е необходимо предварително да се трасира осовата мрежа и да се заснемат характерни точки по профилите на улиците: входове на сгради, дворове и гаражи, съществуващи шахти, водни течения и други елементи на инфраструктурата, с които проекта трябва да се съобрази.

Срокът за изпълнение на работата е в зависимост от нейния обем и се определя индивидуално за всеки конкретен обект.

Готовият нивелетен проект, както и трасираната осова мрежа се одобряват от общинската администрация.

Необходимите документи и условия за създаване на нивелетен проект са:
  • Влязъл в сила регулационен план;
  • Техническо задание с описание на осовите точки от регулационния план, за който трябва да се изработи нивелетния план;
  • Одобрени нивелетни планове от контактните територии;
  • Осигурен достъп до обекта, за трасиране на осовата мрежа и измерване на характерни точки, необходими за създаване на проекта.