ТРАСИРАНЕ НА СГРАДА

При строителство на нова сграда е от изключително значение да се постави сградата на правилното място в имота и спрямо околните сгради и съоръжения, предвидено по проект. Ако има отклонения от това място, при въвеждане на сградата в експлоатация могат да възникна редица усложнения, в някои случаи и непреодолими, като може да се стигне до провеждане на процедура по спиране и дори премахване на строежа.

За да се осигури правилното изграждане на сградата на предвиденото по проект място ТРАНСГЕО ЕООД може да извърши трасиране на точките от контура на сградата, което представлява материализиране на граничните точки от контура на сградата  върху терена чрез повече или по-малко трайни знаци (колчета, пирони, метални шишове, точки, маркирани с боя и др.). След трасирането, на собственика се издава скуца - трясировъчен карнет с описание на координатите на граничните точки на имота.

При вече изпълнен частично или изцяло строеж, може да се провери изпълнението на строежа, като на място се заснемат вече изградените елементи, подлежащи на контрол, и тяхното положение в план и по ниво се сравни с проектното им положение от представените чертежи и цифрови данни. В резултат на заснемането се предоставя чертеж с установените отклонения. 

Собственикът или негов представител задължително присъства на трасирането.

За да се извърши трясирането са необходими следните документи и условия:
  • Документ за собственост или за отстъпено право на строеж (Правилник за поверителност, съгласно ЗЗЛД/GDPR);
  • Конструктивни чертежи;
  • Трасировъчен план;
  • Вертикална планировка;
  •  Актуална скица на имота. ТРАНСГЕО може да изработи такава, ако няма;
  • Осигурен достъп до имота, като сградата, обект на трасиране трябва да е достъпна и с осигурена видимост.