ТРАСИРАНЕ НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ИЛИ УПИ

При поставяне на ограда на поземлен имот или при възникване на спор за граница със съседни имоти, както и при желание от страна на собственика да бъда материализирани границите на имота му върху терена, се налага трасиране на имота или УПИ, което представлява материализиране на граничните точки на имота върху терена чрез повече или по-малко трайни знаци (колчета, пирони, метални шишове, точки, маркирани с боя и др.).

Собственикът или негов представител задължително присъства на трасирането, а при спор за граница задължително присъства и собственикът или представителят на съседния имот. В този случай и двамата собственици се подписват на протокол за проведено трасиране на границата.

След трасирането, на собственика се издава скуца - трясировъчен карнет с описание на координатите на граничните точки на имота.

За да се извърши трясирането са необходими следните документи и условия:
  • Документ за собственост или за отстъпено право на строеж (Правилник за поверителност, съгласно ЗЗЛД/GDPR);
  •  Актуална скица на имота. ТРАНСГЕО може да изработи такава, ако няма;
  • Осигурен достъп до имота, като границата, обект на трасиране трябва да е проходим и с осигурена видимост.