ГЕОДЕЗИЧЕСКО ЗАСНЕМАНЕ ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА РЕГУЛАЦИОНЕН, ЗАСТРОИТЕЛЕН ИЛИ РАБОТЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН

За да се направи проект за изменение или изработване на регулационен, застроителен или работен устройствен план, на първо място е необходимо да се извърши подробно геодезическо заснемане на зоната, предмет на плана, в това число съществуващата ситуация в имотите, съществуващия терен и неговите характерни особености, растителност, околни сгради и съоръжения, с техните височини и калканни стени, ако има такива, изградени на място огради и елементи на съществуващата инфраструктура, ако са видими или установими чрез други методи.

В резултат на направените измервания и събраните изходни материали специалистите на ТРАНСГЕО изработват геодезическа снимка в цифров и графичен вид в подходящ мащаб със заснетата ситуация, условни знаци, регулационни линии от стария регулационен план, граници на имоти от кадастрална карта, КВС или специализирана карта, ако има такива, парцеларни планове за съоръжения от техническата инфрастуктура в неурбанизирани територии и други елементи. В зависимост от заданието и издадената заповед за допускане за устройствена процедура е възможно да се наложи и заснемането на съществуващи елементи в зоната на плана и около нея от системите за водоснабдяване, канализация, електроснабдяване, телекомуникации, транспорт, газификация и др.

За целта са необходими следните документи и условия:
  • Документ за собственост или за отстъпено право на строеж (Правилник за поверителност, съгласно ЗЗЛД/GDPR);
  •  Актуална скица на имота. ТРАНСГЕО може да изработи такава, ако няма;
  • Кратко описание на инвестиционното намерение, представено в техническо задание;
  • Други документи, които имат отношение към регулирането на имота;
  • Осигурен достъп до имота, като теренът обект на заснемането трябва да е проходим и с осигурена видимост.