ГЕОДЕЗИЧЕСКО ЗАСНЕМАНЕ ЗА ПРОЕКТИРАНЕ

За нуждите на бъдещо проектиране е необходимо да се направи подробно геодезическо заснемане на съществуващата ситуация в имота, съществуващия терен и неговите характерни особености, растителност, околни сгради и съоръжения, с техните височини и калканни стени, ако има такива, изградени на място огради и елементи на съществуващата инфраструктура, ако са видими или установими чрез други методи.

ТРАНСГЕО може да направи тези измервания и в резултат да изработи геодезическа снимка в цифров и графичен вид в подходящ мащаб със заснетата ситуация, условни знаци, регулационни линии, кадастрални граници и други елементи. Ако са заснети калканни стени, се предоставят и профили на калканите в подходящ за проектиране мащаб.

За целта са необходими следните документи и условия:
  • Документ за собственост или за отстъпено право на строеж (Правилник за поверителност, съгласно ЗЗЛД/GDPR);
  •  Актуална скица на имота. ТРАНСГЕО може да изработи такава, ако няма;
  • Специфични изисквания на проектанта и/или собственика, представени в техническо задание;
  • Ако същестува, информация за действащия регулационен план, в който попада имота - заповед номер, година и т.н.
  • Осигурен достъп до имота, като теренът обект на заснемането трябва да е проходим и с осигурена видимост.