ПОДГОТОВКА НА ДОКУМЕНТИ ЗА ВИЗА ЗА ПРОЕКТИРАНЕ

като първа стъпка за  реализиране на Вашите инвестиционни намерения за конкретен имот, който е Ваша собственост или имате отстъпено право на строеж върху него е необходимо да получите от общинската администрация "Виза за проучване и проектиране". За да премине процеса по издаване на визата по-гладко, ТРАНСГЕО може да подготви за Вас всички необходими документи за издаване на виза, съобразени с нормативната уредба, в зависимост от конкретното Ви инвестиционно намерение.

Наборът от документи включва: мотивирано предложение за издаване на виза, комбинирана скица за виза за проектиране, при необходимост се прави и заснемане на растителна покривка и заверка на проекта за виза в дирекция Зелени системи.

Необходимите документи тази услуга са:

  • Заявление с описание на инвестиционното намерение;
  • Документ за самоличност (Правилник за поверителност, съгласно ЗЗЛД/GDPR);
  • Нотариално заверено пълномощно от собственика, ако заявителят не е собственик на имота;
  •  Документ за собственост или за отстъпено право на строеж;
  • Актуална скица на имота. ТРАНСГЕО може да издаде за Вас такава скица, ако нямате;
  • Извадка от действащия застроителен и регулационен план. ТРАНСГЕО може да направи за Вас такава извадка, ако нямате;
 Срока за изпълнение на услугата е от 5 до 10 работни дни.