ИНЖЕНЕРНО - ГЕОДЕЗИЧЕСКО ЗАСНЕМАНЕ НА СЪОРЪЖЕНИЯ

ТРАНСГЕО разполага с необходимите специалисти и технически средства да извърши подробни геодезически измервания на различни видове инфраструктурни съоръжения: трафопостове, шахти, водопроводи, канализация, газопроводи, кабелни мрежи, мостове, кули, фасади и др.

В резултат на измерванията могат да се предоставят в зависимост от изискванията на възложителя подробни графични и технически данни (в цифров и в печатен вид), свързани с пространственото положение на точки от съоръженията, както и данни за вертикалност, хоризонталност, деформации, отклонения от проектно зададени параметри и др.

За да се извърши заснемането са необходими следните документи и условия:
  • Документ за собственост или за отстъпено право на строеж (Правилник за поверителност, съгласно ЗЗЛД/GDPR);
  •  Екзекутивна документация;
  • Разрешение за строеж, договор за присъединяване или разрешение за ползване, ако има такива;
  • Техническо задание за изискванията към заснемането и параметрите подлежащи на контрол;
  • Други документи, които имат отношение към съоръжението;
  • Осигурен достъп до съоръжението с осигурена видимост.