ВЕРТИКАЛНО ПЛАНИРАНЕ

ТРАНСГЕО изработва проектите по част "Геодезия", съгласно чл. 3. т.3а от Наредба №4 от 21.05.2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти, включително: вертикална планировка, трасирочъчен план и картограма на земните маси в обхвата на инвестиционния проект.

Тези проекти осигуряват нормално функциониране и обслужване на всяка сграда и съоръжение  в територията на обекта, достъпът до сградата за пешеходци и транспортни средства, нормалното отводняване на терена, осигуряването на есетична среда и цялостно решаване на пространството с цел функционалното му използване.

Вертикалната планировка определя всички повърхнини, наклони, стълбища подпорни стени, площадки, пътеки, алеи, пътища и подходи, необходими за фунционирането на обекта като цяло. С нея се определя проектния терен и се дават всички съществуващи и проектни коти на характерните точки от терена. Планират се начинът на преодоляване на денивелациите, типът на отводняване на терена и се определят местата на водосборните шахти. Определя се балансът на земните маси.

Вертикалната планировка е неразривно свързана с трасировъчния план на сградите (съоръженията), който определя местоположението на всяка сграда и съоръжение относно границите на имота, околните сгради и прилежащите улици.

Всички тези проекти се изработват в тясно сътрудничество с архитекта на обекта, както и с ВиК инженера, ландшафтния архитект и конструктора.

Срокът за изпълнение на работата е в зависимост от нейния обем и се определя индивидуално за всеки конкретен обект.

Необходимите документи за проектирането са:
  • Виза за проектиране;
  • Архитектурен проект;
  • Геодезическо заснемане на терена и растителността, а при необходимост и на околни сгради и прилежащи съоръжения;
  • Нивелетни планове на околните улици;
  • Трасирани осови точки на улиците.