ИЗВЪРШВАНЕ НА ИЗМЕНЕНИЕ В КАДАСТРАЛНИЯ РЕГИСТЪР НА НЕДВИЖИМИТЕ ИМОТИ (КРНИ)


Нанасяне на настъпили промени в кадастралния регистър на недвижимите имоти (КРНИ) се извъшва съгласно чл. 51 и чл. 53 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР).

За тази цел са необходими следните документи:
  • Заявление;
  • Копие от документи за собственост, които подлежат на вписване (съгласно чл. 112 от Закона за собствеността) или други документи, удостоверяващи исканото изменение (Правилник за поверителност, съгласно ЗЗЛД/GDPR);
  • Копие от скицата, въз основа на която е издаден документа (за поземлен имот);
  • Удостоверение за наследници или пълномощно, когато заявлението се подава от наследник или от упълномощено лице.
   Нормативно определеният срок за изпълнение на услугата от АГКК е до 14 дни. Когато за извършване на изменението е необходимо съгласието или мнението на друг орган, срокът за извършване на изменението може да се удължава, но с не повече от 14 дни.