ТРАСИРАНЕ И КОНТРОЛ ПО ВРЕМЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО

При стартиране на строителство на нова сграда или съоръжение, както и по време на самото строителство е от изключителна важност точното определяне на пространственото положение на сградата или съоръжението и техните контруктивни елементи. За да се гарантира изпълнението на инвестиционния проект по отношение на положението на сградата или съоръжението както в имота, така и спрямо съседните сгради, регулационни и имотни граници трябва осите и точките от контура на сградата да бъдат материализирани на терена с висока точност. Ако това не бъде спазено и в последствие бъдат отчетени отклонения на изградената сграда от проектното и положение, е въсможно да възникнат сериозни проблеми при въвеждането и в експлоатация, като се стигне до провеждане на процедура по спиране на строежа и дори на неговото премахване.

По време на строителството може да се правят и проверки за изградените елементи от строежа на място, като се направи заснемане на елементите и се предостави чертеж с установените отклонения от проекта.

Също така ТРАНСГЕО ЕООД може да направи и  геодезически заснемания за заверка на фундамент за заверяване на Протокол №3 (Констативен акт за установяване съответствието на строежа с издадените строителни книжа и затова, че подробният устройствен план е приложим по отношение на застрояването), както и за изготвяне на протоколи за заверка на достигнати нива - чл. 181 от ЗУТ.

Срокът за изпълнение при предварителна договорка е 1 работен ден.

Техническият ръководител или негов представител задължително присъства на измерването.

За да се извърши трясирането са необходими следните документи и условия:
  • Документ за собственост или за отстъпено право на строеж (Правилник за поверителност, съгласно ЗЗЛД/GDPR);
  • Конструктивни чертежи;
  • Трасировъчен план;
  • Вертикална планировка;
  •  Актуална скица на имота. ТРАНСГЕО може да изработи такава, ако няма;
  • Осигурен достъп до имота, като сградата, обект на трасиране трябва да е достъпна и с осигурена видимост.