КОМПЛЕКСНО ПРОУЧВАНЕ НА ИМОТ

Ако един имот е предмет на бъдеща сделка, евентуалния купувач има интерес да получи подробна информация за статута на имота преди да е финализирана сделката. Тази информация включва: съответствието на кадастралните и устройствените граници на имота, устройствения статут на имота, градоустройствените показатели, плътност на застрояване и КИНТ, допустимата застроена разгърната площ. допустима максимална височина на сградите, процент на задължително озеленяване и др.

ТРАНСГЕО ще направи за Вас подробно проучване на интересуващия Ви имот и ще изработи подробен доклад с резултатите от проучването, в който освен по-горе изброените параметри на имота ще бъдете запознати и с други проблеми, тежести, несъответствия, пречещи на Вашите инвестиционни намерения и с начините за тяхното отстраняване, ако съществуват такива.

Необходимите документи за комплексно проучване на имот са:
  • Заявление;
  • Документ за самоличност (Правилник за поверителност, съгласно ЗЗЛД/GDPR);
  •  Идентификатор на имота, стар планоснимачен номер или номер на парцел, квартал, местност и други идентификационни елементи, с които имота може да се идентифицира еднозначно;
  • Копие от документ за собственост, ако е наличен.
Срокът за изпълнение на проучването е от 7 дни до 30 дни, в зависимост от спецификата на случая.