ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ОБЕМА НА ИЗКОПИ И НАСИПИ

Почти при всеки строителен обект се извършва определен обем от изкопни и насипни работи, с цел преоформяне на терена за достигане на проектните повърхнини или свързани с изграждането на сгради или съоръжения. За да се определи обема на изкопите и насипите се прави първоначално заснемане на терена в района на обекта и се изработва цифров модел на първоначалния терен.

Сравнявайки този цифров модел с цифровия модел на проектния терен може да се направи анализ на проектните обеми изкопи и насипи (Картограма на земните маси). След приключване на земните маси или по заявка на клиента на накакъв междинен етап се извършва ново заснемане на променения терен и се изработва нов цифров модел. Сравнявайки с цифровия модел при първоначалното измерване или с проектния, можем да получим картограма на изпълнените земни маси или да сравним изпълнените с проектните земни масу съответно.

Срокът за изпълнение на работата е в зависимост от нейния обем и се определя индивидуално за всеки конкретен обект.

За изпълнение на работата е необходимо да се осигури достъп до обекта за извършване на необходимите измервания.