ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА НАЛИЧИЕ ИЛИ ЛИПСА НА ДАННИ В КАДАСТРАЛНАТА КАРТА И КАДАСТРАЛНИТЕ РЕГИСТРИ

Издаване на Удостоверение за наличие или липса на данни в кадастралната карта и кадастралните регистри се извъшва съгласно чл. 55, ал. 2 от Закона за кадастъра и имотния регистър; чл. 43 от Тарифа № 14 за таксите, които се събират в системата на Министерство на регионалното развитие и благоустройството и от областните управители.

За тази цел са необходими следните документи:
Нормативно определеният срок за изпълнение на услугата от АГКК  е:
  • за обикновена услуга – 7 работни дни;
  • за бърза услуга – 3 работни дни.