СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР

ТРАНСГЕО може да упражнява строителен надзор на обект, както следи за следното:
  • Законосъобразното започване на строежа;
  • Пълнотата при съставяне на актовете и протоколите по време на строителството;
  • Изпълнението на строежа съгласно одобрения инвестиционен проект;
  • Контрола по спазване на условията на безопасност на труда по време на строителството;
  • Опазването на околната среда и недопускане увреждането на трети лица и имоти, вследствие на строителството;
  • Влагане на качествени строителни материали и изделия;
  • Годността на строежа за въвеждане в експлоатация;
  • Успешното въвеждане на обекта в експлоатация като изготвя техническия паспорт на строежа и необходимата документация за издаване на разрешение за ползване;
Упражняването на строителния надзор продължава от започването на строежа до неговото завършване и въвеждане в експлоатация.