ОЦЕНКА НА СЪОТВЕТСТВИЕТО НА ИНВЕСТИЦИОННИТЕ ПРОЕКТИ

Специалистите от ТРАНСГЕО изготвят комплексни доклади за оценка на съответствието на инвестиционния проект със съществените изисквания към строежите, съгласуване на проектната документация с контролните органи и получаване на Разрешение за строеж.

За изпълнение на тази дейност е необходимо да бъде предоставен пълен комплект от проектната документация. Ако Възложителят желае, ТРАНСГЕО може да извърши съгласуването на проектната документация със съответните контролни органи и да получи Разрешение за строеж на името на Възложителя. За тази цел Въложителят трябва нотариално да упълномощи ТРАНСГЕО.

Срокът за изпълнение на работата е в зависимост от нейния обем и се определя индивидуално за всеки конкретен обект.