ИЗРАБОТВАНЕ И ИЗМЕНЕНИЕ НА ПУП (ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН)

Подробните устройствени планове (ПУП) биват няколко вида:
 • План за регулация и застрояване (ПРЗ) - включва в себе си план за регулация на поземлените имоти и улици и план за застрояване;
 • План за регулация (ПР) - включва само план за регуляция на поземлените ити и улици;
 • План за застрояване (ПЗ) - включва само план за застрояване;
 • Работен устройствен план (РУП) - включва план за застрояване и оформяне на силует;
 • Парцеларен план в неурбанизирана територия за съоръжения от техническата инфраструктура.
Целта на ПУП е да се орегулират поземлените имоти, улиците и кварталите, като им се придаде правилна форма и размер в рамките на нормативната уредба, да се определи предназначението на имотите в обхвата на ПУП и допустимото застрояване в тях. След изработване и съгласуване на ПУП се инициира процедура по неговото обявяване, одобряване и влизане в сила.

В зависимост от конкретния случай може да се пристъпи към изработване на един от по-горе изброените видове ПУП. Плана се изготвя върху подложка от действаща кадастрална карта, кадастрален план, КВС или специализирана карта, в зависимост от конкретния случай и от наличните материали за територията предмет на ПУП. Освен техническите дейности по изработването на ПУП, които ще бъдат изпълнени от специалистите на ТРАНСГЕО, се открива и административна процедура в различни администрации - Община, РИОСВ, ВиК, Елетроразпределение, Зелени системи, Улично осветление, Басейнова дирекция, АГКК и др. Процедурата налага и обявяване на проекта за ПУП на всички заинтересовани лица, като не се изключва възможността някое от заинтересованите лица да възрази. В този случай се очаква произнасяне от страна на компетентен съдебен орган.

Всичко това показва, че изработването и влизането в сила на ПУП е комплексна задача, в която са ангажирани множество специалисти и административни органи, с множество съгласувания и законово установени срокове за тях. За това напълно е възможно срокът за изпълнение на една такава задача да отнеме време дори повече от година, в зависимост от конкретния случай.

Необходими документи за изработване на ПУП:
 • Заявление с кратко описание на инвестиционното намерение;
 • Документ за самоличност (Правилник за поверителност, съгласно ЗЗЛД/GDPR);
 • Документи за собственост върху имотите, предмет на ПУП;
 • Нотариално заверено пълномощно от собственика, ако заявителят не е собственик на имота;
 • Скица на имота. Може да бъде изработена от ТРАНСГЕО, ако няма;
 • Други документи касаещи регулирането на имотите и изработването на конкретния ПУП.