ГЕОДЕЗИЧЕСКО ЗАСНЕМАНЕ ЗА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ТЪРПИМОСТ

Ако сграда или съоръжение в имот са построени без строителни книжа и няма документи за законност, все още може да се предприемат действия за тяхното узаконяване, ако са спазени следните условия:
  • За сградата или съоръжението няма строителни книжа;
  • Те са построени преди 31.03.2001 г.;
  • Построената сграда или съоръжение да отговаря на определени норми и изисквания в ЗУТ.
При изпълненение на по-горе изброените условия, собственикът на сградата или съоръжението може да поиска от общинската администрация да се започне процедура за удостоверяване на тази сграда или съоръжение като търпими (процедура по узаконяване).

За тази цел ТРАНСГЕО може да направи заснемане на имота, контура на сградата или съоръжението, кота нула, кота корниз, кота било, както и коти по прилежащия около сградата или съоръжението терен. В резултат на измерванията ще бъде предоставен на собственика чертеж - геодезическо заснемане в подходящ мащаб, отразяващ всички по-горе споменати заснети елементи, регулационни линии и отстояния от тях. Ако строежа е сграда се посочват и нейтата площ, етажност и предназначение. Папката с резултатите от заснемането се прилага от собственика към докумените за издаване на удостоверение за търпимост.

Необходимите документи са:
  • Документ за собственост върху имота или за отстъпено право на строеж (Правилник за поверителност, съгласно ЗЗЛД/GDPR);
  • Актуална скица на имота. Може да бъде издадена и от ТРАНСГЕО;
  • Стари графични документи, ако съществуват такива.