УДОСТОВЕРЕНИЕ ОТ АГКК ЗА СЪГЛАСУВАНЕ НА ПУП

Като елемент от процедурата по одобрение и влизане в сила на ПУП (Подробен устройствен план) се изисква този ПУП да бъде съгласуван със СГКК (Службата по геодезия, картография и кадастър). Процедурата включва следните дейности:
  • ТРАНСГЕО изработва проект за промяна на кадастралната карта въз основа на издадената Заповед за допускане на проект за ПУП;
  • Документите за ПУП и проекта за изменение н кадастралната карта се насят в СГКК за съгласуване;
  • СГКК издава удостоверение за съгласуване на ПУП съгласно чл.65, ал.5 от "Наредба № РД-02-20-5 от 15.12.2016 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри";
  •  След влизане в сила на заповедта за одобрение на ПУП, имотите от проекта се отразяват в кадастралната карта от СГКК.