УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ИДЕНТИЧНОСТ

Един имот може да фигурира в различни планове (план за земеразделяне, карта на възстановената собственост за земеделски земи, стар кадастрален план, регулационен план и т.н.), изработени и одобрени по различно време, като е нормално идентификатора му да е различен в различните планове. В документите за собственост имота може да е описан с идентификатора си от някой от по-горе изброените планове. Удостоверението за идентичност се издава за да може да се направи връзка между идентификатора на имота (поземлен имот, УПИ, самостоятелен обект - апартамент или етаж от къща) от документите за собственост с актуалния идентификатор от действащата кадастрална карта.

ТРАНСГЕО ще направи детайлно установяване на фактическите обстоятелства около търсения имот, на база на всички съществуващи материали и ще издаде удостоверение за идентичност, в което подробно ще бъдат описани установените факти, относно идентичността на имота в различните документи.

Ако проверката покаже, че съществува проблем за установяване на идентичността на имота, нашите служители ще Ви консултират за необходимите стъпки за отстраняване на проблема, като включително ще бъдат издирени и доставени допълнителни налични графични и текстови материали.

За изработване на комбинирана скица са необходими следните документи:
  • Заявление;
  • Документ за самоличност (Правилник за поверителност, съгласно ЗЗЛД/GDPR);
  • Kопие от документи за собственост или за отстъпено право на строеж;
  • Удостоверение за наследници или нотариално заверено пълномощно, когато заявлението се подава съответно от наследник или от упълномощено лице;
  • Копие от наличните скици на имота;
  • Допълнителни графични и текстови материали, ако е необходимо;
  • При необходимост се прави и оглед на място.
Нормативно определеният срок за изпълнение на услугата от АГКК е:
  • за обикновена услуга – 7 работни дни;
  • за бърза услуга – 3 работни дни.