ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ

Издаване на удостоверение за характеристики на поземлен имот, необходими за определяне на данъчната оценка се извъшва съгласно чл. 5 от Наредба №49 от 2004 г. за поддържане на картата на възстановената собственост и чл. 38 и чл. 40 от Тарифа №14 за таксите, които се събират в системата на Министерството на регионалното развитие и благоустройството и от областните управители.
За тази цел са необходими следните документи:
Нормативно определеният срок за изпълнение на услугата от АГКК е:
  • за обикновена услуга – 7 работни дни;
  • за бърза услуга – 3 работни дни.