КОМБИНИРАНА СКИЦА ЗА ПЪЛНА ИЛИ ЧАСТИЧНА ИДЕНТИЧНОСТ ЗА ИМОТ

В случаите когато е необходимо да се идентифицира имот в различни планове (план за земеразделяне, карта на възстановената собственост за земеделски земи, стар кадастрален план, регулационен план и т.н.), изработени и одобрени по различно време, се изработва комбинирана скица за установяване на пълна или частична идентичност на имот. Такава скица се изработва и за издаване на виза за проектиране, за установяване на промяна в границите или площта на имота, както и при извършване на отчуждаване или възстановяване на собствеността.

За изработване на комбинирана скица са необходими следните документи:
  • Заявление;
  • Документ за самоличност (Правилник за поверителност, съгласно ЗЗЛД/GDPR);
  • Kопие от документи за собственост или за отстъпено право на строеж;
  • Удостоверение за наследници или нотариално заверено пълномощно, когато заявлението се подава съответно от наследник или от упълномощено лице;
  • Изисквания към комбинираната скица от органа, който я изисква;
  • Копие от скица на имота, ако има такава.
Нормативно определеният срок за изпълнение на услугата от АГКК е:
  • за обикновена услуга – 7 работни дни;
  • за бърза услуга – 3 работни дни.