ИЗДАВАНЕ НА СХЕМА-ПРОЕКТ ЗА САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ

Нанасяне на нови схеми на самостоятелни обекти в сграда, както и на промени в тях се извъшва съгласно чл. 7, ал. 1, т. 5 от Нарeдба № РД-02-20-4 от 11.10.2016 г. за предоставяне на услуги от кадастралната карта и кадастралните регистри; чл. 45 от Тарифа № 14 за таксите, които се събират в системата на министерството на регионалното развитие иблагоустройството и от областните управители. чл. 35, ал. 5 и чл.49, ал.3 от Тарифа № 14 за таксите, които се събират в системата на Министерство на регионалното развитие и благоустройството и от областните управители.

За тази цел са необходими следните документи:
  • Заявление;
  • Документ за самоличност (Правилник за поверителност, съгласно ЗЗЛД/GDPR);
  • Удостоверение за приет проект за изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри (или посочване на неговия №);
  • Удостоверение за наследници или пълномощно, когато заявлението се подава съответно от наследник или от упълномощено лице.
Нормативно определеният срок за изпълнение на услугата от АГКК е:
  • за обикновена услуга – 7 работни дни;
  • за бърза услуга – 3 работни дни.