ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОПИЕ ОТ КАДАСТРАЛНАТА КАРТА В ГРАФИЧЕН ВИД

Предоставяне на копие от кадастрална карта или на част от нея в графичен вид се извъшва съгласно чл. 55, ал. 1 и ал. 2 от Закона за кадастъра и имотния регистър; чл. 41, ал. 1 (в редакцията на Тарифа 14 - ДВ. бр. 14 от 2015г.) и § 3, ал. 2 от ПЗР на Тарифа № 14 за таксите, които се събират в системата на Министерство на регионалното развитие и благоустройството и от областните управители.

За тази цел са необходими следните документи:
  • Заявление;
  • Документ за самоличност (Правилник за поверителност, съгласно ЗЗЛД/GDPR);
  • Данни: в заявлението задължително се посочва територията и/или идентификаторите на имотите, за които се заявява услугата или се предоставя файл, съдържащ обхващащия контур във формат CAD 4.
Нормативно определеният срок за изпълнение на услугата от АГКК  е:
  • за обикновена услуга – 7 работни дни;
  • за бърза услуга – 3 работни дни.