ЗАСНЕМАНЕ И НАНАСЯНЕ НА СГРАДИ И СЪОРЪЖНИЯ НА ТЕХНИЧЕСКАТА ИНФРАСТРУКТУРА, СЪГЛАСНО ИЗИСКВАНИЯТА НА ЧЛ.54А, АЛ.3 ОТ ЗКИР

За да бъде въведена в експлоатация една новопостроена сграда, се изисква сградата и/или съоръженията на техническата инфраструктура (подземни и надземни проводи и съоръжения като: топлопроводи, водопроводи, газопроводи, кабели, шахти, трафопостове и др.) да бъдат заснети и нанесени в кадастъра.

ТРАНСГЕО може да заснеме и да подготви всички необходими документи и материали за едно такова нанасяне. Ако искате да спестите време и усилия, като избегнете ходенето по инстанции, ТРАНСГЕО може да Ви представлява, като внесе от Ваше име документите за нанасяне и получи удостоверение, че данните са нанесени.

За тази цел са необходими следните документи:
  • Заявление;
  • Документ за самоличност (Правилник за поверителност, съгласно ЗЗЛД/GDPR);
  • Kопие от документи за собственост или за отстъпено право на строеж;
  • Разрешение за строеж или договор за присъединяване;
  • Удостоверение за наследници или нотариално заверено пълномощно, когато заявлението се подава съответно от наследник или от упълномощено лице;
  • Нотариално заверено пълномощно, ако желаете да бъдете представлявани от ТРАНСГЕО ЕООД пред институциите.