Строителен надзор „Инженеринг на осигурителната техника в гарите Ботев, Калофер, Тъжа, Сахране, Дунавци и Черганово по трета главна жп линия – подмяна на релсови вериги със система броячи на оси“


Успешно приключи работата по обект: Оценка на съответствието на инвестиционния проект със съществените изисквания към строежите в Република България, съгласно ЗУТ и упражняване на строителен надзор, изпълнение на функциите на координатор по безопасност и здраве и съставяне на технически паспорт за обект „Инженеринг на осигурителната техника в гарите Ботев, Калофер, Тъжа, Сахране, Дунавци и Черганово по трета главна жп линия – подмяна на релсови вериги със система броячи на оси“.
Работата беше изпълнена в два етапа.
По време на изпълнението на Етап I беше направена оценка на съответствието на всички части на инвестиционния проект със съществените изисквания към строежите в обем, определен от чл.142, ал.5 от Закона за устройстово на териториите и окомплектоване и внасяне от името на възложителя на пълната документация за съгласуване и одобряване на проекта от компетентните органи. В резултат на извършената работа беше получено разрешение за строеж на името на възложителя.
По време на изпълнението на Етап II бяха извършени следните дейности:
  • Строителен надзор в задължителния обхват на чл.168 от ЗУТ, при извършване на строително - монтажните работи на обекта, включително до получаване на разрешение за ползване на името на възложителя;
  • Контрол върху влаганите от изпълнителя на обекта строителни продукти, съгласно изискванията на чл.169а, ал.1 и чл.169б, ал.1 от ЗУТ;
  • Изпълняване на функциите на координатор по безопасност и здраве, съгласно Наредба №2 / 22.03.2004 г. на МРРБ и МТСП за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи на етапа на инвестиционното проектиране и на етапа на изпълнение на строително - монтажните работи;
  • Съставяне на технически паспорт на строежа, съгласно изискванията на чл.176а и чл.176б от ЗУТ и Наредба №5 / 28.12.2006 г. на МРРБ за техническите паспорти на строежите;
  • Получаване на разрешение за ползване на обекта, издадено на името на възложителя.