Строителен надзор „Изграждане на оптична кабелна мрежа и цифрова апаратура по пета жп линия в участъка Радомир – Благоевград”


Успещно приключи работата по обект "Изграждане на оптична кабелна мрежа и цифрова апаратура в ДП "НКЖИ" по обособена позиция №2: Надзор "Изграждане на оптична кабелна мрежа и цифрова апаратура по пета жп линия в участъка Радомир - Благоевград".
На Eтап I от работата ТРАНСГЕО, като част от ДЗЗД "ЕРТЕ" извърши оценяване на съответствието на всички части на инвестиционния проект със съществените изисквания към строежите в обем, определен в чл.142, ал.5 от Закона за устройство на териториите. Също така беше направено окомплектоване и внасяне от името на възложителя пълната документация за съгласуване и одобрение на проекта от компетентните органи.
В резултат на извършената работа беше получено разрешение за строеж на името на възложителя. 
На Eтап II беше упражнен строителен надзор в задължителния обхват на чл.168 от ЗУТ, при извършване на строително - монтажните работи на обекта, включително до получаване на разрешение за ползване на името на възложителя.
По време на строителния надзор бяха изпълнявани и следните дейности:
  • осъществаване на контрол върху влаганите от изпълнителя на обекта строителни продукти, съгласно изискванията на чл.169а, ал.1 и чл.169б, ал.1 от ЗУТ;
  • изпълняване на функциите на координатор по безопасност и здраве, съгласно изискванията на Наредба №2 / 22.03.2004 г. на МРРБ и МТСП за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи на етапа на инвестиционното проектиране и на етапа на изпълнение на строително - монтажните работи;
  • съгласуване на техническите паспорти на строежа, съгласно изискванията на чл.176а и чл.176б от ЗУТ и Наредба №5 / 28.12.2006 г. на МРРБ за техническите паспорти на строежите.