СВОБОДНИ РАБОТНИ ПОЗИЦИИ ВЪВ ФИРМАТА


ПРОЕКТАНТ СТРОИТЕЛНИ КОНСТРУКЦИИ
Ref. No. TS_2020

Описание

ТРАНСГЕО е специализирана фирма за инженерни и консултантски услуги.

Основни задачи и отговорности
 • Участва в проучване и проектиране във всички фази на инвестиционния процес по част „Конструктивна за съоръжения”;
 • Подготвя конструктивни чертежи в необходимия обем и съдържание според фазата на проекта – генерални, кофражни, армировъчни планове и детайли;
 • Извършва статичен и динамичен анализ на съоръженията, както и изчислителни проверки за елементите от конструкцията;
 • Подготвя обяснителни записки и количествени сметки.

Изисквания
 • Висше техническо образование, специалност ТС, ССС или еквивалентна;
 • Опит в областта на транспортните съоръжения в строителна или проектантска организация – минимум 1 година;
 • Член на КИИП – ОПП / ППП е предимство;
 • Добри комуникативни умения за работа в екип;
 • Организираност, отговорност и целеустременост при изпълнение на поставените задачи;
 • Много добра компютърна грамотност и практически умения за работа с AUTOCAD и Microsoft Office;
 • Добро разбиране и умения за работа с програмни продукти по метода на крайните елементи – SAP2000 или друг еквивалентен изчислителен софтуер;
 • Познаване на действащите нормативни документи и стандарти за проектиране в България и по – специално БДС EN Еврокод;
 • Интерес и желание за работа в сферата на статичния и динамичен анализ на съоръженията, с отчитане ефектите от сеизмични въздействия, подвижни товари и др.;
 • Умение за взимане на самостоятелни проектантски решения и обосновка, съгласно изискванията на проектите;
 • Владеенето на английски и/или немски, италиански и полски език ще се счита за предимство;
 • Свидетелство за управление на МПС е предимство.
Информация за кандидатстване
 • Месторабота: България, София, Пловдив, Сливен, Мездра
 • Референтен номер: TS_2020
 • Как да кандидатствате: Изпратете актуална автобиография и мотивационно писмо
Предоставянето на личните данни е доброволно, тяхното обработване, ползване в процеса по подбор и съхраняване ще се извършва в пълно съответствие със Закона за защита на личните данни. ТРАНСГЕО в качеството си на администратор, гарантира пълна защита.