СВОБОДНИ РАБОТНИ ПОЗИЦИИ ВЪВ ФИРМАТА


ПРОЕКТАНТ ЕЛЕКТРООБЗАВЕЖДАНЕ
Ref. No. EL_2020

Описание

ТРАНСГЕО е специализирана фирма за инженерни и консултантски услуги.

Основни задачи и отговорности
 • Участва в проучванията и проектирането във всички фази на инвестиционния проект по част „Електрическа” (електроснабдяване, електрообзавеждане и електрически инсталации);
 • Обосновава взетите проектни решения. Следи за сроковете на изпълнение на съответния етап;
 • Следи и внедрява в проектите технически новости, съобразени с конкретните възможности за практическото им осъществяване;
 • Познава и прилага действащата нормативна уредба, отнасяща се до проектирането на част „Електрическа ”;
 • Познава материалите и детайлите и техните цени и предлага при необходимост замени.
 • Извършва взаимно съгласуване на проектните решения с останалите специалисти по части, участващи в проектирането;
 • Изготвя количествено – стойностни сметки;
 • Удостоверява извършването на крайния преглед на проекта с подпис върху него. Проектантът с пълна проектантска правоспособност удостоверява извършването на крайния преглед с подпис и личен печат върху проекта;
 • Защитава подготвената от него част на проекта пред специализиран експертен технически съвет при приемането на проектните решения;
 • Участва в периодичен и постоянен авторски надзор при изпълнение на строителството, като контролира качественото изпълнение на строителните и монтажните работи и при констатирани отклонения от проекта взема отношение съгласно нормативните актове.

Изисквания
 • Висше техническо образование специалност “Електроенергетика и електрообзавеждане”, “Електротехника”;
 • Трудов стаж в областта на Електрификация в транспорта, Електроенергетика и Електротехника – мин. 5 г.;
 • Работа със специализиран софтуер (MS Windows, MS Office, AutoCAD);
 • Умение да взима самостоятелни проектантски решения;
 • Мотивация за работа, проява на отговорност и спазване на сроковете, отлични комуникативни умения, организираност, самоинициатива, умение за работа в екип;
 • Пълна проектантска правоспособност съгласно ЗКАИИП е предимство;
 • Владеенето на английски и/или немски, италиански и полски език ще се счита за предимство;
 • Свидетелство за управление на МПС е предимство.
Информация за кандидатстване
 • Месторабота: България, София, Пловдив, Сливен, Мездра
 • Референтен номер: EL_2020
 • Как да кандидатствате: Изпратете актуална автобиография и мотивационно писмо
Предоставянето на личните данни е доброволно, тяхното обработване, ползване в процеса по подбор и съхраняване ще се извършва в пълно съответствие със Закона за защита на личните данни. ТРАНСГЕО в качеството си на администратор, гарантира пълна защита.