СВОБОДНИ РАБОТНИ ПОЗИЦИИ ВЪВ ФИРМАТА


ПРОЕКТАНТ СИГНАЛИЗАЦИЯ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ
Ref. No. ST_2020

Описание

ТРАНСГЕО е специализирана фирма за инженерни и консултантски услуги.

Основни задачи и отговорности
 • Участва в проучванията и проектирането във всички фази на инвестиционния проект по част „Сигнализация и Телекомуникации”.
 • Обосновава взетите проектни решения. Извършва преглед на проектирането на определени в плана етапи.
 • Следи и внедрява в проектите технически новости, съобразени с конкретните възможности за практическото им осъществяване.
 • Познава и прилага действащата нормативна уредба, отнасяща се до проектирането на част „Сигнализация и Телекомуникации”.
 • Познава материалите и детайлите и техните цени и предлага при необходимост замени.
 • Извършва взаимно съгласуване на проектните решения с останалите специалисти, участващи в проектирането.
 • Изготвя количествено – стойностни сметки.
 • Удостоверява извършването на крайния преглед на проекта с подпис върху него. Проектантът с пълна проектантска правоспособност удостоверява извършването на крайния преглед с подпис и личен печат върху проекта.
 • Защитава подготвената от него част на проекта пред специализиран експертен технически съвет при приемането на проектните решения.
 • Участва в периодичен и постоянен авторски надзор при изпълнение на строителството, като контролира качественото изпълнение на строителните и монтажните работи и при констатирани отклонения от проекта взема
 • отношение съгласно нормативните актове.

Изисквания
 • Висше техническо образование специалност – „Съобщителна и осигурителна техника“, “Комуникационна техника и технологии“;
 • Трудов стаж в областта на сигнализация в жп транспорт и комуникационна техника и технологии в други фирми – мин. 5 г.;
 • Работа със специализиран софтуер (MS Windows, MS Office, AutoCAD);
 • Членство в КИИП е предимство;
 • Владеенето на английски и/или немски, италиански и полски език ще се счита за предимство;
 • Свидетелство за управление на МПС е предимство.
Информация за кандидатстване
 • Месторабота: България, София, Пловдив, Сливен, Мездра
 • Референтен номер: ST_2020
 • Как да кандидатствате: Изпратете актуална автобиография и мотивационно писмо
Предоставянето на личните данни е доброволно, тяхното обработване, ползване в процеса по подбор и съхраняване ще се извършва в пълно съответствие със Закона за защита на личните данни. ТРАНСГЕО в качеството си на администратор, гарантира пълна защита.