Възложител: ДП Национална компания „Железопътна инфраструктура” (НКЖИ), България
Период на изпълнение: юли 2016 – в процес на изпълнение


Изпълнител:

Обединение „ЕРТЕ“ включващ фирмите: РУБИКОН ИНЖИНЕРИНГ и ТРАНСГЕО


Обхват на проекта:

ЕТАП 1 - завършен
  • Оценка на съответствието на всички части на инвестиционния проект със съществените изисквания към строежите в обема, определен в чл. 142, ал.5 от ЗУТ, окомплектоване и внасяне от името на Възложителя пълната документация за съгласуване и одобряване на проекта, от компетентните органи;
  • Издаване разрешение за строеж през м. Септември 2017г.
ЕТАП 2 - в процес на изпълнение
  • Упражняване на строителен надзор в задължителния обхват на чл. 168 от ЗУТ;
  • Осъществяване на контрол върху влаганите от изпълнителя на обекта строителни продукти съгласно изискванията на чл. 169а, ал.1 чл. 169б, ал.1 от ЗУТ;
  • Изпълняване на функциите на координатор по безопасност и здраве, съгласно изискванията на Наредба №2/22.03.2004г. на МРРБ;
  • Съставяне на технически паспорт на строежа.