Възложител: ДП Национална компания „Железопътна инфраструктура” (НКЖИ), България
Период на изпълнение: януари 2017 – януари 2018Цел на проекта:

Увеличаване на проектната скорост до 130 km/h

Обхват на проекта:
  • Изготвяне и представяне на Работен проект;
  • Строително - монтажни работи с обхват: Дейности по железния път включително отводняване, Дейности по сигнализация и телекомуникации, Дейности по контактна мрежа и прилежащо оборудване, Дейности по съоръжения и Реконструкция на съществуващата въздушна линия 20 кV;
  • Авторски надзор
  • Окончателен проект
  • Постоянен репераж
  • Екзекутивни чертежи
  • Подготовка на данните за железопътната инфраструктура за въвеждане в ГИС на ДП НКЖИ, вкл. документация за удостоверение по чл.54а от ЗКИР, във връзка с чл.175 от ЗУТ
Като партньор в „СЕТ“ ДЗЗД ТРАНСГЕО изпълни:

Изготвяне на Работен проект, управление и техническа помощ при изпълнение на дейностите по сигнализация и телекомуникации, контактна мрежа, авторски надзор, геодезическо осигуряване по време на строителството, окончателен проект, постоянен репераж, екзекутивни чертежи, подготовка на данните за железопътната инфраструктура за въвеждане в ГИС на ДП НКЖИ, вкл. документация за удостоверение по чл.54а от ЗКИР, във връзка с чл.175 от ЗУТ