Централна гара – първи етап

ТРАНСГЕО съществено допринесе като съдружник в ДЗЗД „Обединение ТРТ” за успешните оценка на съответствието и строителен надзор на Гаров комплекс Централна гара – първи етап, завършил с Разрешение за ползване на ДНСК от 20.04.2016 г. Договорът за строежа от І-ва категория с продължителност 41 месеца  обхваща дейностите по администриране на договора за проектиране и строителство, вкл. контрол и управление на качеството, контрол и управление на разходите, контрол по спазване на времевите графици и всякакви други дейности, съгласно изискванията на ДП НКЖИ.  Консултантската дейност по обекта с РЗП 33 500 м2 включва следните части: Архитектурна; Конструктивна; Интериор и обзавеждане; ВиК; ОВК; Инсталация ВЕИ; Електрическа - силнотокова и слаботокова инсталации; Машини и съоръжения; Енергийна ефективност; Пожарна безопасност; Вертикална планировка; Пътни работи; Озеленяване; Железен път и хидроизолация на пешеходния тунел; Единен център за управление на движението на влаковете; Контактна мрежа и свързано оборудване; ПОИС; ПБЗ. Обектът включва и многофункционална спортна зала с площ 2 200 кв. м.; фотоволтаична система; слънчева инсталация за производство на топла вода за битови нужди.