Съобщения и графици по производство на ККР

   В ДВ, бр. 60 от 07.08.2015 г. e публикувана обява за приети кадастрална карта и кадастрални регистри на район „Възраждане“, Столична община Публикувано на 07.08.2015  СЛУЖБАТА ПО ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР СОФИЯ на основание чл. 46, ал. 1 и ал. 2 от Закона за кадастъра и имотния регистър съобщава, че са приети КАДАСТРАЛНАТА КАРТА И КАДАСТРАЛНИЯ РЕГИСТЪР НА НЕДВИЖИМИТЕ ИМОТИ за територията на район ВЪЗРАЖДАНЕ, СТОЛИЧНА ОБЩИНА.

    В 30-дневен срок от обнародването в ДВ бр. 60/07.08.2015 г. (до 06.09.2015 г. вкл.) заинтересуваните лица могат да направят писмени искания и възражения по кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти (поземлени имоти, сгради, етажи в сгради, магазини и др.) пред Службата по геодезия, картография и кадастър София в сградата на район Възраждане, бул. „Александър Стамболийски № 62, ет. партер, стая „общинска собственост“.