Писмо на Агенцията по кадастър

На основание писмо на Агенцията по геодезия, картография и кадастър (с рег. № -09 – 12/10.06.2015) се преустановява възможността за изпращане и обработване на документи за собственост в процеса на създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри на публични електронни пощи.

Документи за собственост се предоставят в АГКК, респ. СГКК по местонахождение на имотите, на електронните адреси на службите по геодезия, картография и кадастър и на място.

За район Възраждане sofia_vazrajdane@cadastre.bg