Възложител: ДП Национална компания „Железопътна инфраструктура” (НКЖИ), България
Период на изпълнение: януари 2015 – декември 2016Цел на проекта:

Увеличаване на проектната скорост на 160 km/h, модернизация по подсистеми и постигане на оперативна съвместимост


Обхват на проекта:
  • Изготвяне на технически проект за модернизация на железопътен участък Елин Пелин - Ихтиман;
  • Съгласуване и одобрение от компетентните органи на техническите проекти за модернизация в съответствие с изискванията на действащото българско законодателство;
  • Регистрация на технически паспорти за съществуващия сграден фонд, гари и съоръжения в обхвата на проекта;
  • Създаване на Подробни устройствени планове;
  • Изготвяне на документи за стартиране на отчуждителни процедури и смяна на статута на земята;
  • Изготвяне на технически спецификации за строителство.
В позицията си на водещ партньор в консорциум ДЗЗД „ЕЛИХ“, ТРАНСГЕО изпълни цялостното управление, администриране на договора и проектиране.

Акценти от проекта:
  • Оптимизация на съществуващото трасе за 160 km/h;
  • Част от проектираните съоръжения са железопътни ескатади в района на сп. Побит камък с обща дължина 648 m и два тунела с дължини 970 m и 6 680 m. Между тунелите са проектирани два еднопътни моста над река Габра с безбаластова връхна конструкция;
  • Тяговото електрозахранване в тунели 1 и 2 е проектирано с контактна релса;
  • Изготвен е проект за реконструкция на приемно здание гара Елин Пелин и прилежащата инфраструктура – паркинг, пасарелка;