Възложител: ДП Национална компания „Железопътна инфраструктура” (НКЖИ), България
Период на изпълнение: януари 2015 – юни 2017


Обхват на проекта:
  • Пълно геодезическо заснемане - обща площ 730 ха
  • Изготвяне на ПУП и парцеларни планове и определяне площите за отчуждаване и промяна статута на земята.