Възложител: ДП Национална компания „Железопътна инфраструктура” (НКЖИ), България
Период на изпълнение:: юли 2014 – октомври 2016


Цел на проекта:

Подобряване на интермодалността в югоизточния регион на ЕС чрез създаване на условия за оптимално взаимодействие и интеграция на различните видове транспорт


Обхват на проекта:

В качеството си на подизпълнител за проектантска работа в договор за проектиране и строителство (Жълта книга FIDIC), ТРАНСГЕО изпълни следните дейности:
 • Управление на дейностите по проектиране, авторски надзор и екзекутивна документация;
 • Технически проект и работни чертежи за следните части: Геология; Железен път; Телекомуникации; Контактна мрежа; Външно електрозахранване и осветление; Пътна, Водоснабдяване и канализация; План за безопасност и здраве; Пожарна безопасност;
 • Авторски надзор по време на строителството;
 • Репераж на железния път
 • Изготвяне на екзекутивна документация и документация за въвеждане на обекта в кадастралната карта.
Акценти от проекта:
 • Обща площ на комплекса – 71 450 m2; 
 • Площ за извършване на товаро-разтоварна дейност 32 500 m2; 
 • Паркинг за 22 тежкотоварни автомобила тип TIR и 17 за леки автомобили;
 • Административна сграда с РЗП 595 m2;
 • Коловозно развитие с обща дължина 3 km;
 • Рехабилитация на четвъртокласен път PDV-1251 за връзка с Републиканската пътна мрежа;