Възложител: АГКК
Период на изпълнение: август 2014 – юни 2016Обхват на проекта:
  • Създаване на ГММП;
  • Създаване РГО;
  • Геодезическото заснемане на границите на поземлените имоти;
  • Създаване на КККР;
  • Отразяване на постъпили възражения.