Възложител: ИНЖПРОЕКТ ООД
Период на изпълнение: септември 2013 – октомври 2013


Обхват на проекта:
  • Създаване на РГО;
  • Геодезическа снимка на трасето в полоса необходима за проектиране и изработване на геодезически план;
  • Изработване на екзекутивна документация;
  • Техническа документация за уд. по чл.54а от ЗКИР;
  • Изработване на част „Шенаж и репераж“.