Възложител: ДП Национална компания „Железопътна инфраструктура” (НКЖИ), България
Период на изпълнение: август 2013 – октомври 2017


Цел на проекта:

Рехабилитация на гаров комплекс Централна гара София и на прилежащите съоръжения, архитектурно обновяване на приемната сграда и осигуряване на достъпна среда в съответствие с ТСОС.

Обхват на проекта:
  • Администриране на договора за проектиране и строителство, включващо, без да се изчерпва с: контрол и управление на качеството, контрол и управление на разходите, контрол по спазване на времевите графици и всякакви други дейности, съгласно изискванията на Възложителя;
  • Изпълнение на функциите на цялостен контрол по изпълнението на договора за проектиране и строителство от името на Възложителя, което се изразява най-общо, без да се ограничава, в: проверява, издава становища, издава одобрения за изготвените проектни разработки, графиците на изпълнителя, финансовите планове; контролира ежедневно процеса на изпълнение; изготвя актове за плащане на изпълнителя; издава съгласия за извършване на доставки и др.
  • Оценка на съответствието на инвестиционния проект със съществените изисквания към строежите (на всички части на проекта, включително части „Конструктивна” и „Енергийна ефективност”), съгласно задължителния обхват на чл. 142 и чл. 166 от ЗУТ.
  • Упражняване на строителен надзор при извършване на строително-монтажни работи съгласно изискванията на ЗУТ.
  • Осъществяване на контрол върху строителните продукти при извършване на оценката на съответствие на инвестиционните проекти и при упражняване на строителен надзор съгласно чл. 169б ал. 1 от ЗУТ.
  • Изпълняване функциите на координатор по безопасност и здраве по смисъла на Наредба № 2 на от 22.03.2004 г. за минимални изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строително-монтажни работи.
  • Актуализиране на съставените технически паспорти за Приемно здание и Централна гара София след извършване на строителни и монтажни работи за строеж „Рехабилитация на гаров комплекс Централна гара София”, съгласно изискванията на чл. 176а и 176б от ЗУТ и чл.2, ал.2 от Наредба № 5 на МРРБ за техническите паспорти на строежите.

В позицията си на партньор в консорциум ДЗЗД „ОБЕДИНЕНИЕ ТРТ, ТРАНСГЕО изпълни цялостно управление и администриране на договора през целия период на изпълнение, както и участие във всички дейности по договора.