Възложител: ДЗЗД „СО КРАМ КОМПЛЕКС”
Период на изпълнение:: юли 2012 - ноември 2013Обхват на проекта:
  • Създаване на РГО;
  • Геодезическа снимка на трасето в полоса необходима за проектиране и изработване на геодезически план;
  • Изработване на екзекутивна документация;
  • Техническа документация за уд. по чл.54а от ЗКИР;
  • Изработване на част „Шенаж и репераж“.